fbpx

Wymiany młodzieży z Erasmusem+

20 września 2021
Posted in Aktualności
20 września 2021 Edyta Woźniak

Wymiany młodzieży z Erasmusem+

Do 5 października można ubiegać się o fundusze programu Erasmus+ na realizację wymian młodzieży skupiających młodzież z wielu krajów. Wsparcie na realizację projektów mogą otrzymać m.in. organizacje non-profit, stowarzyszenia, organy publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, ale też nieformalne grupy młodzieży. Oznacza to, że sami młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat mogą przejąć inicjatywę i samodzielnie zorganizować wymianę młodzieży!

Wymiany młodzieży to spotkania grup młodzieży z co najmniej dwóch różnych krajów, które gromadzą się na krótki okres w celu wspólnej realizacji programu i uczenia się pozaformalnego. W trakcie wymiany organizowane mogą być warsztaty, ćwiczenia, debaty, odgrywanie ról, symulacje, zajęcia na świeżym powietrzu itp. w zakresie interesującego młodzież tematu. Inspiracji można szukać w europejskich celach młodzieżowych. Tematem wymiany może być więc np. wysokiej jakości edukacja, zatrudnienie, równość, włączające społeczeństwo, tworzenie szans dla młodzieży z obszarów wiejskich i wiele, wiele innych.

W celu przygotowania wymiany młodzieży możliwe jest też przeprowadzenie wizyt przygotowawczych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; Europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa; organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwo społeczne; organizacja komercyjna działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, lub

– nieformalna grupa młodzieży (grupa co najmniej czterech osób młodych w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy).

– podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektu myszą być ustanowione w kraju programu lub w kraju partnerskim sąsiadującym z UE.

Projekt musi być realizowany przez konsorcjum składające się z przynajmniej dwóch organizacji z dwóch różnych krajów programu. Zaangażowane organizacje przejmują role organizacji „przyjmującej” lub „wysyłającej”. Jedna z organizacji pełni rolę koordynatora i składa wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu własnym i pozostałych partnerów konsorcjum.

Uczestnikami wymiany mogą być:

-osoby młode w wieku od 13 do 30 lat zamieszkałe w krajach ich organizacji wysyłającej i przyjmującej.

– liderzy grup i osoby wspomagające proces kształcenia w wieku przynajmniej 18 lat.

– co najmniej 16 i maksymalnie 60 uczestników na działanie (nie licząc liderów grup, osób wspomagających proces kształcenia i osób towarzyszących).

– w przypadku wymian młodzieży, w których uczestniczą tylko osoby młode o mniejszych szansach, minimalna liczba uczestników wynosi 10.

– co najmniej dwie grupy młodzieży z dwóch różnych krajów. Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera grupy. Maksymalnie jedna osoba wspomagająca proces kształcenia na działanie.

Dofinansowanie obejmuje:

– wsparcie organizacyjne, koszty bezpośrednio związane z realizacją działań projektowych – 100 EUR na uczestnika

– dofinansowanie kosztów podróży uczestników zależy od odległości, liczby osób i rodzaju transportu

– wsparcie indywidualne (koszty związane z utrzymaniem, pobytem uczestników) w ramach wymian młodzieży zależy od kraju, w którym realizowany jest projekt (kwota na uczestnika na dzień)

– wsparcie organizacji wizyty przygotowawczej wynosi 575 EUR na uczestnika na całą wizytę

– koszty związane z udziałem osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowanych

– koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach (koszty jednostkowe) – 100 EUR na uczestnika

Wnioski składa się do agencji narodowej kraju, w której ma siedzibę organizacja składająca wniosek. Wniosek zależy złożyć najpóźniej do dnia 5 października do godz. 12:00:00  (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia a dniem 31 maja następnego roku.

Więcej dowiecie się na stronie www.erasmusplus.org.pl, a także w przewodniku po programie Erasmus +.

Photo by fauxels from Pexels
, , ,