fbpx

Uczelnia dostępna. Dla wszystkich.

26 maja 2021
Posted in Aktualności
26 maja 2021 Edyta Woźniak

Uczelnia dostępna. Dla wszystkich.

20 maja ruszył nabór wniosków dla publicznych i prywatnych uczelni wyższych „Uczelnia dostępna”. Konkurs finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a celem jest sprawienie, że polskie uczelnie wyższe będą w większym stopniu odpowiadały na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Realizowane w ramach inicjatywy projekty mają obejmować wprowadzenie zmian organizacyjnych, ale także podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Jednym słowem uczelnia ma stać się bardziej otwarta i przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.

Wybrane do dofinansowanie uczelnie dostaną środki na likwidację barier w dostępie do studiów, ale też wprowadzenie ułatwień dla studentów z niepełnosprawnościami takich jak np. wykłady czy egzaminy on-line lub bardziej rozbudowana e-administracja uczelni, aby umożliwić studentom załatwienie niektórych ich spraw on-line. Projekty nie powinny dotyczyć tylko barier architektonicznych, które są ważnymi, ale nie jedynymi wyzwaniami.

O środki mogą ubiegać się zarówno uczelnie publiczne jak i prywatne. W przypadku uczelni prywatnych konieczne jest spełnienie dodatkowego kryterium, mianowicie ich łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy musi być równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

O środki uczelnie mają ubiegać się samodzielnie, ale dopuszcza się też realizacje projektu w partnerstwie. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera (może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020). W przypadku realizacji projektu razem z inną uczelnią, należy jednak pamiętać, że uczelnia partnerska nie może jednocześnie otrzymywać wsparcia w ramach projektu na działania zmierzające do zwiększania dostępności w swojej jednostce. Uczelnia partnerska może służyć wsparciem merytorycznym dla lidera projektu, np. dzielić się swoim doświadczeniem lub know-how.

Aby zapewnić większą dostępność i prowadzić skuteczne działania, projekty mają być realizowane we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać ocenę stanu dostępności uczelni w momencie składania wniosku, a także określenie stanu docelowego, jaki zostanie osiągnięty po zakończeniu projektu. Chodzi o to, aby jeszcze przed rozpoczęciem projektu zdiagnozować najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnościami i problemy dostępności i wyznaczyć jasne cele do realizacji.

Warto też dodać, że na etapie oceny projektu można dostać dodatkowe punkty, o ile uczelnia zatrudni do pracy nad realizacją projektu przynajmniej jedną osobę z niepełnosprawnością w wymiarze przynajmniej ½ etatu. Uczelnia będzie wtedy zobowiązania do utrzymania zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej roku od zakończenia projektu.

Minimalna wartość dofinansowania ze środków publicznych ma wynosić 100 000 EUR. Dofinansowanie nie może przekroczyć 4 mln PLN. Faktyczna wysokość wsparcia zależy od zaplanowanych w projekcie działań. Na podstawie informacji podanych we wniosku ustalony zostanie jeden z trzech stopni instytucjonalnego wsparcia właściwy z punktu widzenia danej uczelni. Stopnie te opisane są w modelach/ścieżkach uczelni dostępnej znajdujących się w dokumentacji naboru wniosków.

Maksymalny poziom dofinansowania to 97% kosztów kwalifikowanych projektu. Oznacza to, że uczestnicząca w inicjatywie uczelnia musi zapewnić wkład własny w wysokości przynajmniej 3% wartości projektu. Wkładem własnym mogą być środki finansowe lub wkład niepieniężny.

W każdym naborze wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Ponadto uczelnie, które otrzymały już dotację w ramach poprzednich edycji konkursu „Uczelnia dostępna” są wyłączone z możliwości otrzymania dofinansowania w tej edycji.

Nabór wniosków potrwa do 5 lipca. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie NCBR Uczelnia dostępna III – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Photo by Marcus Aurelius from Pexels
, , , , , , , ,