fbpx

Środki Wyszehradu na wsparcie dla uchodźców

24 marca 2022
Posted in Aktualności
24 marca 2022 Edyta Woźniak

Środki Wyszehradu na wsparcie dla uchodźców

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki uruchomił nabór wniosków na projekty stanowiące pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy mieszkających na terytorium państw Grupy Wyszehradzkiej. Projekty mają przyczynić się m.in. do wzmocnienia zdolności władz lokalnych, instytucji publicznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów, które świadczą niezbędną pomoc.

Preferencyjnie będą traktowane projekty z budżetem do 20 000 EUR. Dofinansowanie projektów może wynieść do 100% kosztów, jednakże wkład własny jest mile widziany.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną z terytorium Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Mogą być to np. gminy i władze lokalne, szkoły, instytucje opieki zdrowotnej i socjalnej czy organizacje pozarządowe. Instytucje administracji państwowej bezpośrednio podlegające władzom na szczeblu państwowym, jak np. ministerstwa, agencje czy ambasady, a także osoby nieposiadające osobowości prawnej są wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Możliwe obszary wsparcia są bardzo szerokie:

– wsparcie psychologiczne i socjalne

– wsparcie w zakresie edukacji i szkoleń (dostęp do żłobków, przedszkoli i szkół, integracja, kursy językowe i szkolenia w zakresie innych ważnych umiejętności)

– aktywności w czasie wolnym dla dzieci i dorosłych (wycieczki, działalność kulturalna, wydarzenia w tym sportowe)

– zatrudnienie (kształcenie zawodowe, kursy mające na celu rozwój umiejętności niezbędnych do podejmowania konkretnych form zatrudnienia, wsparcie poszukiwania pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy)

– polepszenie warunków życia dla szczególnie wrażliwych grup, np. osób z niepełnosprawnością, mniejszości i dużych rodzin

– inne działania (np. zakup zaopatrzenia, niezbędnych produktów, ale też działalność na rzecz przeciwdziałania potencjalnym napięciom wynikającym z braku informacji, barier językowych czy różnić kulturowych).

Wnioski można składać do 1 maja. Więcej informacji znaleźć można na https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/

 

Photo by Michael_Fotofeund / Pixabay
, , , , , , ,