fbpx
Staże dla absolwentów szkół wyższych (stypendium im. Roberta Schumana)

PARLAMENT EUROPEJSKI

Komitet Społeczno – Ekonomiczny zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości około 1 150 EUR oraz ubezpieczenie. Wysokość stypendium ustala corocznie Biuro Staży. Znalezienie zakwaterowania leży w gestii do stażysty. Dodatkowo stażyści organizują się w ramach tzw. komitetów stażowych, w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak sport, języki obce, teatr itp.
ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Staże przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie może podlegać przedłużeniu i przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów uniwersytetów lub szkól wyższych.

Wyróżnia się następujące rodzaje staży płatnych:

stypendium im. Roberta Schumana (opcja ogólna),
stypendium im. Roberta Schumana (opcja dziennikarska),
opcję „Nagroda im. Sacharowa”: celem tego programu staży jest pogłębienie wiedzy o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz praw człowieka.

Jak aplikować na staż?

Kandydaci ubiegający się o stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna, powinni między innymi wykazać się napisaniem pracy o istotnej wadze, w ramach uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub publikowania pracy naukowej.

Jedno ze stypendiów, zwane „stypendium im. Chrisa Pieninga”, przyznawane jest kandydatowi, którego praca dotyczyła w szczególności kontaktów pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Kandydaci do staży im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska, powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym poświadczonym publikacjami bądź wpisem do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub uzyskaniem kwalifikacji w zakresie dziennikarstwa uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

W celu aplikowania na staż w Parlamencie Europejskim należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en .

Na staże rozpoczynające się 1 marca aplikować można w okresie od 15 sierpnia do 15 października

Na staże rozpoczynające się 1 października aplikować można w okresie od 15 marca do 15 maja

Przed zgłoszeniem kandydatury online kandydaci powinni zapoznać się z pracą dyrekcji generalnych Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, aby dokonać wyboru stażu w jednostce, która najlepiej odpowiada ich profilowi.

Jak wygląda procedura selekcji?

W ciągu ok. 4 miesięcy od upłynięcia terminu nadsyłania zgłoszeń Parlament Europejski dokonuje procedury selekcji kandydatów, wyniki procedury nie są jawne. Każdy z kandydatów, który przeszedł pozytywnie procedurę selekcyjną otrzymuje propozycję odbycia stażu. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby wymagane będą od niej następujące dokumenty:

kopia paszportu lub dowodu tożsamości

kopia dyplomu/kopie dyplomów uniwersyteckich

dokument stanowiący obiektywna ocenę umiejętności kandydata przygotowany przez osobę prowadzącą praktykę zawodową

w przypadku opcji ogólnej – poświadczenie pisemnej pracy (zaświadczenie, strona tytułowa, dyplom itp.)

w przypadku opcji dziennikarskiej – publikacja lub wpis do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dyplom poświadczający uzyskanie wykształcenia dziennikarskiego, uznawany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących do przystąpienia do UE.

Na etapie składania kandydatury nie należy wysyłać ww. dokumentów. Prośba o nie jest kierowana dopiero w momencie zaproponowania danej osobie stażu.

UWAGA!!!! W przypadku zaproponowania stażu i niedostarczenia przez kandydata(-tkę) kompletnej dokumentacji, o której mowa wyżej, staż nie dojdzie do skutku.

Co zapewnia Parlament Europejski podczas stażu?

Parlament Europejski zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości około 1250 EURO miesięcznie oraz ubezpieczenie. Stażysta otrzymuje również specjalne zniżki na posiłki w stołówkach Parlamencie Europejskim (koszt obiadu ok. 5- 6 euro). Stażyści mają prawo do ryczałtowej kwoty na koszty podróży z miejsca rzeczywistego zamieszkania do miejsca odbywania stażu, poniesione w chwili rozpoczęcia i zakończenia stażu, pod warunkiem, że odległość między tymi dwoma miejscami jest większa niż 50 km.

Znalezienie zakwaterowania leży w gestii stażysty.

Dodatkowo stażyści organizują się w ramach tzw. komitetów stażowych, w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak sport, języki obce, teatr itp.

Gdzie odbywa się staż?

Zdecydowana większość staży odbywa się w Brukseli. Pozostałe staże mają miejsce w Strasburgu, Luksemburgu oraz w przedstawicielstwach Parlamentu Europejskiego w krajach członkowskich.

Staże szkoleniowe

Parlament Europejski oferuje młodym ludziom, którzy zdali egzamin maturalny i absolwentom studiów wyższych lub odpowiadających im studiów technicznych, możliwość ubiegania się o tzw. staże szkoleniowe. Na staż w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy muszą odbyć staż w ramach swoich studiów.

Staże są przyznawane jeżeli odbycie stażu:

stanowi część toku studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej,
stanowi element specjalistycznego szkolenia zawodowego zorganizowanego przez organizację typu non-profit (przede wszystkim przez instytuty lub organy publiczne),
jest wymogiem umożliwiającym wykonywanie zawodu.
Okres trwania staży wynosi od jednego do czterech miesięcy, przy czym istnieje możliwość odstępstwa od tej reguły.

Jak aplikować na staż?

Kandydaci spełniający warunki przyjęcia proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej (on-line) (https://europarl.europa.eu/about-parliament/en) .

Radzimy nie czekać do ostatniego dnia wyznaczonego terminu ze zgłoszeniem swojej kandydatury, aby uniknąć ewentualnego przeciążenia systemu spowodowanego dużą ilością składanych jednocześnie podań.

Przed zgłoszeniem kandydatury online kandydaci powinni zapoznać się z pracą dyrekcji generalnych Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, aby dokonać wyboru stażu w jednostce, która najlepiej odpowiada ich profilowi. Dane wpisane do podania w formie elektronicznej pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. UWAGA: Niekompletne podania są odrzucane automatycznie.

Daty rozpoczęcia staży i ostateczne terminy przyjmowania podań – staże szkoleniowe

nie odbywane w ramach toku studiów/nieobowiązkowe:
Rozpoczęcie stażu
(maks. 4 miesiące) Okres składania podań
1 stycznia 1 sierpnia – 1-października
1 maja 1 grudnia – 1 lutego
1 września 1 kwietnia – 1 czerwca

odbywane w ramach toku studiów/obowiązkowe:
Rozpoczęcie stażu Ostateczny termin składania podań
1 stycznia – 30 kwietnia 1 października
1 maja – 31 sierpnia 1 lutego
1 września – 31 grudnia 1 czerwca

Jak wygląda procedura selekcji?

W ciągu ok. 4 miesięcy od upłynięcia terminu nadsyłania zgłoszeń Parlament Europejski dokonuje procedury selekcji kandydatów, wyniki procedury nie są jawne. Każdy z kandydatów, który przeszedł pozytywnie procedurę selekcyjną otrzymuje propozycję odbycia stażu. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby wymagane będą od niej następujące dokumenty:

kopia paszportu lub dowodu tożsamości
zaświadczenie z uczelni poświadczające obowiązkowy charakter stażu, jeśli to konieczne
kopie dyplomów lub wykazu ocen
W przypadku zaproponowania stażu i niedostarczenia przez kandydata(-tkę) kompletnej dokumentacji opisanej w piśmie proponującym staż, staż nie dojdzie do skutku.

Co zapewnia Parlament Europejski podczas stażu?

Stażyści odbywający staż szkoleniowy otrzymują miesięczną dietę, której wysokość jest określona w umowie o staż. Parlament Europejski zapewnia stażyście ubezpieczenie. Stażysta otrzymuje również specjalne zniżki na posiłki w stołówkach Parlamencie Europejskim (koszt obiadu ok. 4-5 EUR). Stażyści mają prawo do ryczałtowej kwoty na koszty podróży z miejsca rzeczywistego zamieszkania do miejsca odbywania stażu, poniesione w chwili rozpoczęcia i zakończenia stażu, pod warunkiem, że odległość między tymi dwoma miejscami jest większa niż 50 km.

Gdzie odbywa się staż?

Zdecydowana większość staży odbywa się w Brukseli. Pozostałe staże mają miejsce w Strasburgu, Luksemburgu oraz w przedstawicielstwach Parlamentu Europejskiego w krajach członkowskich.