fbpx

Nowe rozdanie Advanced Grants dla naukowców

1 czerwca 2021
Posted in Aktualności
1 czerwca 2021 Edyta Woźniak

Nowe rozdanie Advanced Grants dla naukowców

20 maja ruszył nabór wniosków w programie grantowym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Advanced Grants. Będzie to pierwszy nabór dla doświadczonych naukowców w nowej perspektywie finansowej i w ramach nowego Horyzontu Europa.

Czy czekają nas duże zmiany? Główne założenia tych niezwykle popularnych grantów pozostają bez zmian. W dalszym ciągu skierowane są one do indywidualnych naukowców na różnym etapie kariery badawczej, którzy w ramach realizowanych projektów wcielą się w rolę Principal Investigators i będą realizować i nadzorować własne projekty badawcze w dowolnej dziedzinie naukowej. Dalej również instytucją goszczącą naukowca i jego zespół ma być podmiot naukowy prywatny lub publiczny znajdujący się na terenie państwa członkowskiego EU lub państwa stowarzyszonego w ramach programu.

Nie ma też zmian odnośnie osoby samego Principal Investigator. W dalszym ciągu nie ma ograniczeń co do jego kraju pochodzenia ani narodowości. Najważniejsze jest spełnienie kryteriów odnoszących się do jego doświadczenia i ścieżki kariery naukowej. I tak Advanced Grants skierowane są do doświadczonych naukowców. Brak tu kryteriów odnoszących się do okresu uzyskania stopnia naukowego doktora jak w przypadku dwóch pozostałych programów grantowych ERC Starting Grants i Consolidated Grants, gdzie wnioski można składać od 2 do 7 i od 7 do 12 lat po uzyskaniu doktoratu. Advanced Grants nia mają takiego wymogu, ale są co do zasady skierowane do bardziej doświadczonych naukowców o dużym dorobku. Muszą oni udokumentować swoje dotychczasowe dokonania w dziedzinie nauki z ostatnich 10 lat i zaprezentować ich przełomowy i ambitny charakter.

Naukowiec wcielający się w rolę Prcincipal Investigator może prowadzić tylko jeden projekt badawczy ERC w danym momencie. Ważne też, aby był naprawdę zaangażowany w projekt, dlatego jednym z warunków otrzymania wsparcia jest też przeznaczenie określonej części jego wymiaru pracy na realizację właśnie danego projektu ERC. W przypadku Advanced Grants jest to 30% czasu pracy.

Granty ERC mogą pokryć do 100% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu, a także obejmują ryczałt w wysokości 25% tej kwoty przeznaczony na koszty pośrednie projektu. Maksymalna wysokość grantu w przypadku Advanced Grants wynosi 2,5 mln EUR na okres 5 lat. Możliwe jest także otrzymanie dodatkowego 1 mln EUR na pokrycie dodatkowych kosztów, np. w przypadku konieczności zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektu.

Wnioskodawcy składają w trakcie naboru pełne wnioski o dofinansowanie, jednak warto wspomnieć, że będą one oceniane w dwóch etapach. Na pierwszym etapie ocenie poddana zostanie osoba samego Principal Investigator, jego doświadczenie, a także streszczenie projektu. Dopiero na etapie drugim ocenie zostanie poddany kompletny wniosek. Wnioskodawcy, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim, będą poproszeni o zaprezentowanie swojej propozycji przed panelem oceniającemu wnioski.

Nadrzędnym kryterium oceny jest doskonałość naukowa. Dwa główne elementy propozycji brane pod uwagę na każdym z etapów oceny to z jednej strony przełomowy charakter proponowanego projektu badawczego, jego wykonalność, a także to, jak ambitne ma założenia, a z drugiej strony doświadczenie i zaangażowanie wnioskującego o grant Principal Investigator.

Aby dowiedzieć się więcej o naborze wniosków, kryteriach i dokumentacji projektowej należy wejść na stronę Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych https://erc.europa.eu/. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2021 r.

 

Obraz Belova59 z Pixabay

, , , , , ,