fbpx

Kształcenie doktorantów z działaniami Marii Skłodowskiej Curie

30 września 2021
Posted in Aktualności
30 września 2021 Edyta Woźniak

Kształcenie doktorantów z działaniami Marii Skłodowskiej Curie

MSCA Doctoral Networks to jedno z działań Marii Skłodowskiej Curie poświęcone kształceniu doktorantów przez międzynarodowe konsorcja.

W ramach działania możliwa jest realizacja trzech rodzajów projektów:

– Doctoral Networks, które umożliwiają kształcenie doktorantów poprzez prowadzenie badań i udział w programie doktoranckim;

– Industrial Doctorates, które umożliwiają kształcenie w sektorze akademickim i przemysłowym i udział w programie doktoranckim, gdzie podmioty z sektora akademickiego i przemysłowego sprawują wspólną opiekę nad naukowcami. Podmioty te mogą mieć swoje siedziby w tym samym państwie programu Horyzont Europa;

– Joint Doctorates, które zakładają współpracę prowadzącą do nadawania wspólnych lub wielostronnych stopni doktora, wspólny program doktorancki, wspólną selekcję kandydatów i opiekę nad nimi. Obejmują one międzynarodową, międzysektorową, a także między i wielodyscyplinarną współprace w celu nadawania wspólnego stopnia doktora.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja przynajmniej 3 instytucji z trzech różnych krajów programu, którymi są państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone w ramach Horyzontu Europa. Przynajmniej jedna z tych instytucji musi mieć swoją siedzibę w państwie członkowskim UE. Do udziału w działaniu uprawnione są uniwersytety, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, w tym MŚP i inne instytucje. Każdy z beneficjentów musi zatrudnić przynajmniej jednego naukowca w ramach projektu.

W przypadku Joint Doctorates w konsorcjum muszą znajdować się przynajmniej trzy podmioty uprawnione do nadania stopnia naukowego doktora, a przynajmniej dwa z członków konsorcjum muszą mieć siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich UE lub stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa.

Grupą docelowa projektu są z kolei naukowcy bez stopnia naukowego doktora. Aby uczestniczyć w działaniu konieczne jest spełnienie warunku mobilności mówiącego, że w ciągu ostatnich 3 lat naukowiec biorący udział w projekcie nie mógł spędzić więcej niż 12 miesięcy z kraju instytucji przyjmującej. Zatrudnienie naukowców powinno odbywać się na podstawie otwartego konkursu ogłaszanego m.in. na portalu EURAXESS. Co więcej naukowcy powinni być zatrudniani na umowę o pracę. Każdy naukowiec uczestniczący i zatrudniony w projekcie Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Projekty mogą trwać maksymalnie 4 lata, a zatrudnienie poszczególnych naukowców powinno trwać od 3 do 36 miesięcy. Doktoranci mogą zostać oddelegowani do pozostałych członków konsorcjum na okres nieprzekraczający 1/3 zatrudnienia w projekcie. Wyjątkiem są projekty typu Industrial Doctorates, gdzie wymagane jest zatrudnienie doktoranta w sektorze pozaakademickim w wymiarze 50% pełnego czasu zatrudnienia. W projekcie można zaplanować do 360 osobomiesięcy na zatrudnienie doktorantów. W przypadku projektów typu Industrial Doctorates i Joint Doctorates można zaplanować o 180 osobomiesięcy więcej.

Budżet projektu obejmuje wynagrodzenie doktorantów, koszty prowadzenia badań naukowych, szkolenie naukowców, organizację konferencji, działania sieciowe, koszty zarządzania i koszty pośrednie.

Działania podejmowane w projekcie to prowadzenie badań naukowych przez zatrudnionych doktorantów, zapewnienie opieki ze strony opiekuna naukowego, udział zatrudnionych doktorantów w stażach, szkoleniach, oddelegowanie doktorantów do instytucji z różnych sektorów i dyscyplin, organizację szkoleń, konferencji, a także udział doktorantów w szkoleniach i konferencjach zewnętrznych.

Wynagrodzenie naukowca w projekcie wynosi 3,400 EUR miesięcznie jednak podlega ono współczynnikowi korekcyjnemu właściwemu dla kraju instytucji przyjmującej . Przykładowo w przypadku Polski współczynnik ten wynosi 70,5%, co oznacza, że naukowiec realizujący mobilność w podmiocie w Polsce otrzymuje taki procent od pełnej kwoty wynagrodzenia. Wskazana kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto. Ponadto naukowiec otrzymuje także dodatek mobilnościowy w wysokości 600 EUR miesięcznie i, jeżeli się do niego kwalifikuje, dodatek rodzinny w wysokości 660 EUR miesięcznie.

Koszty instytucji to z kolei, koszty badań, szkoleń i działań sieciowych wynoszące 1600 EUR na osobę na miesiąc, a także koszty zarządzania i koszty pośrednie wynoszące 1200 EUR na osobę na miesiąc.

Photo by Martin Lopez from Pexels
, , , , ,