fbpx

KOMITET SPOŁECZNO – EKONOMICZNY

ZOBACZ WIĘCEJ!

Informacje ogólne

Komitet Ekonomiczno-Społeczny każdego roku oferuje 5-miesięczne płatne staże absolwentom z możliwością przedłużenia stażu o maksymalnie 1 miesiąc. Staż pozwala zapoznać się z działalnością EKESu i zdobyć profesjonalne doświadczenie w wielokulturowym środowisku. Staż odbywa się w dwóch sesjach: wiosennej (od 16 lutego do 15 lipca) oraz jesiennej (od 16 września do 15 lutego).

Jak aplikować na staż?

Aby aplikować na staż, należy uzupełnić formularz on-line (https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en) dostępny na https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships EKESu. Jeżeli aplikacja zostanie przyjęta, kandydaci proszeni są o przesłanie kopii następujących dokumentów:

dyplom lub właściwe zaświadczenie z uczelni
kontakt do poprzednich pracodawców
dokument tożsamości
zaświadczenie o niekaralności
zaświadczenie o zdolności do pracy

Co zapewnia Komitet podczas stażu?

Każdy stażysta jest pod opieką doradcy stażu. EKES wypłaca stażyście miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 1150 EUR, o ile w tym samym czasie stażysta nie pobiera dochodów z innego źródła. Jeżeli inne dochody są niższe niż grant Komitetu, stażysta może ubiegać się o wypłacanie kwoty brakującej do osiągnięcia wysokości grantu Komitetu. Komitet zwraca koszty podróży na staż i powrotu ze stażu.

Staże niepłatne

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny operuje także niepłatne staże dla absolwentów uczelni wyższych (co najmniej na poziomie licencjatu), a nabór na staż prowadzony jest cały rok. Pomiędzy złożeniem aplikacji a rozpoczęciem stażu nie może upłynąć czas dłuższy niż 4 tygodnie, a stażyście nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Dodatkowe informacje oraz aplikację online (https://krzysztofhetman.pl/wp-content/uploads/2020/06/formulaire-stagiaires-en.doc) znaleźć można na https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.