fbpx

Granty EOG tym razem dla edukacji!

4 lutego 2021
Posted in Aktualności
4 lutego 2021 Edyta Woźniak

Granty EOG tym razem dla edukacji!

Wizyty studyjne, mobilność kadry i studentów, konferencje, szkolenia, wymiana najlepszych praktyk, a nawet wsparcie nauczania zdalnego – te i wiele innych działań można dofinansować w ramach Programu Edukacja ufundowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego! Główny celem trwającego właśnie naboru wniosków ma być realizacja projektów zwiększająca jakość kształcenia i wzmacniająca współpracę między instytucjami edukacyjnymi z Polski a instytucjami z państw darczyńców (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu).

  1. Profesjonalny rozwój kadry

W tym komponencie możliwe są dwa rodzaje działań:

– wizyty studyjne – krótkie wizyty do państw darczyńców mające na celu zawodowy rozwój pracowników formalniej i nieformalnej edukacji, z wyjątkiem nauczania przedszkolnego, poprzez wymianę doświadczeń lub job shadowing. Minimalna wysokość dotacji to 1 975 EUR, a maksymalna to 8 975 EUR.

– intensywne szkolenia – szkolenia przeprowadzane przez ekspertów z państw darczyńców w Polsce dla polskich pracowników sektora edukacji. Minimalna wysokość dotacji to 5 450 EUR, a maksymalna to 30 000 EUR.

Wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora edukacji formalniej i nieformalnej, z wyłączeniem nauczania przedszkolnego, działające od przynajmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Maksymalna długość projektu to 6 miesięcy.

  1. Mobilność w szkolnictwie wyższym

W tym komponencie możliwe są dwa rodzaje działań:

– mobilność studentów szkolnictwa wyższego – działanie to zakłada mobilność studentów z Polski do państw darczyńców i państw darczyńców do Polski w celu pobierania nauki (od 3 do 12 miesięcy w trakcie danego roku akademickiego) lub odbycia stażu w instytucjach partnerskich (od 2 do 12 miesięcy w trakcie danego roku akademickiego).

– mobilność pracowników szkolnictwa wyższego:

  • delegowanie pracowników z Polskich instytucji kształcenia wyższego do instytucji kształcenia wyższego państw darczyńców i z państw darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć. Mobilność taka może trwać od 1 dnia do 6 tygodni przy czym minimalna liczba godzin nauczania w instytucji partnerskiej ma wynieść 8 tygodniowo.
  • delegowanie pracowników z Polskich instytucji kształcenia wyższego do instytucji kształcenia wyższego państw darczyńców i z państw darczyńców do Polski w celu przeprowadzenia job shadowingu, uczestnictwa w seminariach, warsztatach, konferencjach mających na celu podniesienie ich kwalifikacji. Mobilność taka ma trwać od 1 dnia do 6 tygodni.
  • mobilność reprezentantów (pracowników) przedsiębiorstw z Polski i państw darczyńców w celu prowadzenia zajęć w instytucji goszczącej. Mobilność taka ma trwać od 1 dnia do 6 tygodni.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach tego komponentu powinni uwzględnić wszystkie działania, jakie chcą przeprowadzić w odniesieniu do mobilności w szkolnictwie wyższym w jednym wniosku.

W rolę wnioskodawców mogą wcielić się polskie instytucje szkolnictwa wyższego posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. W przypadku mobilności pomiędzy dwoma instytucjami szkolnictwa wyższego, obie instytucje muszą posiadać ten dokument.

Pojedynczy projekt może trwać maksymalnie 18 miesięcy.

Minimalna wysokość dotacji w przypadku tego komponentu to 20 000 EUR, a maksymalna to 200 000 EUR.

  1. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Przedmiotem projektu musi być przynajmniej jedno z następujących działań:

– opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania. W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 250 000 EUR. Czas trwania tego rodzaju projektu to od 6 do 24 miesięcy.
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry). W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 100 000 EUR. Czas trwania projektu to od 3 do 12 miesięcy.

– opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 250 000 EUR. Czas trwania projektu to od 6 do 24 miesięcy.

– edukacja zdalna. W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 250 000 EUR. Czas trwania projektu to od 6 do 24 miesięcy.

Wnioskodawcami mogą stać się polskie podmioty prawne prowadzące nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej i dodatkowo działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.

Projekty realizowane w ramach tego komponentu muszą być realizowane w partnerstwie.

  1. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

Przedmiotem projektu może być co najmniej 1 z następujących działań:

– opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania. W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 250 000 EUR. Czas trwania tego rodzaju projektu to od 6 do 24 miesięcy.

– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją). W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 100 000 EUR. Czas trwania projektu to od 3 do 12 miesięcy.
– opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu. W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 250 000 EUR. Czas trwania tego rodzaju projektu to od 6 do 24 miesięcy.

– edukacja zdalna. W tym przypadku minimalna kwota dotacji wynosi 35 000 EUR, a maksymalna 250 000 EUR. Czas trwania tego rodzaju projektu to od 6 do 24 miesięcy.

Wnioskodawcami mogą być Polskie podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego lub edukacji dorosłych zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, z wykluczeniem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej, które prowadzą swoją działalność nieprzerwanie przynajmniej od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

W ramach tego komponentu projekty są obowiązkowo realizowane w partnerstwie.

 

 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach każdego z komponentów. Dana instytucja może więc maksymalnie złożyć cztery wnioski w trakcie trwającego naboru.

W przypadku realizacji projektów w partnerstwie, partnerami mogą zostać podmioty, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców i Polski. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zaangażowanie partnerów z Państw-Darczyńców nie jest możliwe, mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych Państw-Beneficjentów (tzw. nowe państwa członkowskie UE oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja).

Wnioski składane mają być w języku angielskim i polskim.

Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2021 r.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/.

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Fot. źródło: Pixabay.com

, , , , ,