fbpx

Nawet 300 000 EUR może wynieść dotacja programu LIFE dla NGOsów!

1 lutego 2021
Posted in Aktualności
1 lutego 2021 Edyta Woźniak

Nawet 300 000 EUR może wynieść dotacja programu LIFE dla NGOsów!

W trakcie pandemii NGOsy mają więcej problemów z pozyskiwaniem środków na swoje działania. Program LIFE rusza im na ratunek, uruchamiając specjalny nabór wniosków dla organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, które doświadczyły właśnie tego problemu. Projekty mają przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Dotacje skierowane są do organizacji pozarządowych działających na poziomie krajowym (lub regionalnym z przypadku państw o wyższej liczbie ludności w UE, w tym Polski) i mają wspierać ich działania na rzecz mobilizacji i zwiększenia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Innymi słowy dotacje mają finansować działania mające na celu zwiększenie wiedzy i zdolności społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Wnioski mogą składać pojedyncze organizacje pozarządowe nienastawione na zysk aktywne w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Każdy z wnioskodawców może złożyć tylko jeden wniosek. Ponadto wnioskodawca musi być organizacją utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym prawem w jednym z państw członkowskich UE przed dniem 1 stycznia 2018. Wnioskodawca ma być organizacją działającą na poziomie krajowym. W przypadku państw o wyższej liczbie ludności (w tym Polski) o dofinansowanie mogą ubiegać się także podmioty działające na poziomie regionalnym. Aby kwalifikować się do dofinansowania należy również w rachunku zysków i strat z roku 2019 wykazać przychód w wysokości 700 tys. EUR lub wykazać, że w 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 10 zatrudnionych na pełen etat pracowników. Ważnym kryterium jest również ograniczenie wpływów w trakcie pandemii. Nabór wniosków jest skierowany do tych organizacji, których przychody w roku 2020 spadły o 10% w porównaniu do średnich przychodów osiągniętych w dwóch poprzednich latach lub których przychody obniżyły się przynajmniej o 100 tys. EUR. Wnioskodawcą nie może być organizacja korzystająca już z grantu LIFE (LIFE Operating Grant).

Projekt ma być realizowany na terytorium państwa członkowskiego UE.

Cały konkurs dysponuje środkami w wysokości 12 mln EUR. Dotacja może wynieść maksymalnie 300 tys. EUR i nie może stanowić więcej niż 60% wartości projektu. Oznacza to, że wymagany jest wkład własny w wysokości 40% kosztów. Dotacja będzie przekazywana w formie ryczałtu, a nie na zasadzie zwrotu poniesionych w trakcie projektu kosztów kwalifikowanych. Jest to uproszczona forma rozliczania projektu, ponieważ znosi obowiązek wnioskodawcy do przedstawiania sprawozdań z poniesionych kosztów i dokumentowania wydatków (np. przedstawiania faktur). W tej sytuacji wypłata dotacji uzależniona jest od zrealizowanych działań. Cała kwota dotacji powinna być we wniosku podzielona na kwoty odpowiadające każdemu z pakietów działań, jakie mają być zrealizowane w trakcie projektu (maksymalnie 5 pakietów). Wnioskodawca powinien więc do każdego z pakietu działań dołączyć też informację o zryczałtowanej kwocie, o jaką w odniesieniu do danego pakietu wnioskuje.

Maksymalna długość trwania projektu to 24 miesiące.

Wnioski można składać w każdym języku urzędowym UE, jednak organizatorzy konkursu zalecają, by był to język angielski.

Wnioski można składać do 31 marca.

Więcej informacji na temat naboru wniosków znaleźć można na stronie https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd.

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Fot. źródło: Pixabay.com

, , , , , ,