fbpx

Program Aktywni Obywatele to ponad 62 tys. EUR na projekty na rzecz większego włączenia obywateli, ich aktywności i udziału w życiu publicznym!

9 grudnia 2020
Posted in Aktualności
9 grudnia 2020 Edyta Woźniak

Program Aktywni Obywatele to ponad 62 tys. EUR na projekty na rzecz większego włączenia obywateli, ich aktywności i udziału w życiu publicznym!

Włączające społeczeństwo, większa aktywność obywateli i wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem. Te cele wesprze program Aktywni Obywatele finansowany ze środków tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG, który właśnie ruszył z naborem wniosków.

O fundusze mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, o także kościelne osoby prawne. Wnioski można składać samodzielnie lub w partnerstwie. Partnerami w projekcie mogą zostać inne podmioty z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia), Węgier oraz z krajów sąsiadujących z Polską, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). Ponadto w projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na koszty partnerstwa.

Konkurs ma trzy główne obszary:

– Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne

Rodzaje wspieranych działań w ramach tego obszaru to działania edukacyjne dot. kompetencji obywatelskich, działania aktywizujące, akcje i kampanie, działania na rzecz partycypacji obywatelskiej, działania rzecznicze, strażnicze, służące polaryzacji społecznej. Dotacji nie mogą uzyskać projekty, których jedynym elementem są szkolenia, debaty czy konferencje.

– Ochrona praw człowieka i równe traktowanie

Rodzaje wspieranych działań w ramach tego obszaru to działania edukacyjne na temat praw człowieka i równego traktowania, interwencyjne w sprawach dot. naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy, strażnicze, rzecznicze, a także akcje i kampanie społeczne. Dotacji nie mogą uzyskać projekty, których jedynym elementem są szkolenia, debaty czy konferencje.

– Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

Rodzaje wspieranych działań w ramach tego obszaru to działania na rzecz usamodzielnienia i upodmiotowienia osób narażonych na wykluczenie, praca środowiskowa, w tym z lokalną społecznością, działania integracyjne w środowisku lokalnym, szkołach, działania na rzecz upowszechniania wolontariatu, poradnictwo i wsparcie, a także działania na rzecz poprawy jakości usług.

Ile może wynieść dotacja? Mniejsze dotacje to od 5 000 do 25 000 EUR. Duże dotacje wynoszą od 25 001 do aż 62 500 EUR. W przypadku realizacji projektu z podmiotem z państw darczyńców możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia na rozwój partnerstwa. Wkład własny nie jest obowiązkowy. Jest on wymagany tylko wtedy, gdy planowane koszty całkowite projektu przewyższają wysokość dotacji. Może mieć on charakter finansowy i/lub niefinansowy (np. wolontariat).

Każdy uprawniony podmiot może realizować maksymalnie 2 projekty, przy czym:

– może być liderem w jednym projekcie i dodatkowo partnerem w innym projekcie,

– może być liderem w jednym z projekcie tematycznym i jednym projekcie sektorowym,

– może być partnerem w dwóch projektach.

Nabór wniosków odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap potrwa do 11 stycznia. Na tym etapie składane są wnioski wstępne. Po ich ocenie wybrani wnioskodawcy zostaną poproszeni o złożenie pełnych wniosków. Ten etap naboru rozpocznie się 8 marca i potrwa do 19 kwietnia.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy, a także pełny tekst naboru, regulamin i pozostała dokumentacja dostępne są na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/

Chcesz wiedzieć więcej o interesujących inicjatywach? Napisz do [email protected] i zapisz się do naszego newslettera.

Fot. źródło: Pexels.com

, , , , , , , ,