fbpx

Aż 800 000 zł mogą otrzymać polskie uczelnie na międzynarodowe programy kształcenia.

10 listopada 2020
Posted in Aktualności
10 listopada 2020 Edyta Woźniak

Aż 800 000 zł mogą otrzymać polskie uczelnie na międzynarodowe programy kształcenia.

Do 15 grudnia polskie instytucje kształcenia posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie mogą składać wnioski w ramach programu SPINAKER i tym samym ubiegać się o fundusze na tworzenie intensywnych międzynarodowych programów kształcenia lub umiędzynarodowienie już istniejących programów kształcenia. Celem jest poszerzenie własnej oferty edukacyjnej, ale też wzrost zainteresowania kształceniem w Polsce wśród zagranicznych studentów i doktorantów. Konkurs jest finansowany ze środków UE Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER.

Intensywne międzynarodowe programy kształcenia to programy dla studentów i doktorantów z zagranicy, które obejmują od 30 do 150 godzin dydaktycznych. Mają być one organizowane całkowicie w formule zdalnej lub w formule stacjonarnej i zdalnej (tzw. blended learning). Taki intensywny kurs może być realizowany np. w formie szkoły letniej lub zimowej, kursu specjalistycznego, szkolenia, wizyty studyjnej, dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów bądź innej formy podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

Dotacja przyznana w ramach konkursu ma być przeznaczona na tworzenie tego rodzaju kursów od podstaw lub umiędzynarodowienie już istniejących programów kształcenia np. poprzez opracowanie ich w języku innym niż język polski lub w formule zdalnej.

W realizowanym projekcie musi uczestniczyć przynajmniej 40 studentów lub doktorantów z zagranicy. Polscy studenci lub doktoranci naturalnie również mogą uczestniczyć w programie, jednak wnioskodawca nie może zakładać w projekcie żadnych kosztów związanych z ich udziałem.

Kwota finansowania dla pojedynczego projektu ma wynieść minimalnie 100 000 zł, a maksymalnie nawet 800 000 zł. Na co można przekazać te środki? Koszty jakie można pokryć z dotacji to przede wszystkim:

– koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, czyli jego opracowanie lub adaptację, przygotowanie materiałów dydaktycznych (w tym w formie elektronicznej), a także wynagrodzeń wykładowców, trenerów lub opiekunów prowadzących;

– koszty organizacji szkoleń, spotkań lub innych wydarzeń w kraju lub zagranicą, a także koszty udziału w szkoleniu lub innej formie kształcenia kadry dydaktycznej polskiej lub zagranicznej, w związku z udziałem w przygotowaniu do prowadzenia programu, i druku materiałów szkoleniowych;

– koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z realizacją projektu, w skład których wchodzą koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, wiz kadry dydaktycznej polskiej lub zagranicznej w związku z udziałem w szkoleniu lub innym wydarzeniu stanowiącym przygotowanie do prowadzenia programu, a także koszty transportu lokalnego studentów i doktorantów w trakcie realizacji projektu;

– koszty zakupu usług i towarów niezbędnych to realizacji projektu, np. w celu rekrutacji uczestników, dostosowania programu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozostałe koszty przygotowania kadry, koszty obsługi infrastruktury niezbędne do realizacji programu nauczania w formie zdalnej, i inne koszty realizacji projektu;

– zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu w formule zdalnej do maksymalnej kwoty 40 000 zł;

– stypendia dla studentów i doktorantów z zagranicy na czas ich pobytu w Polsce. Stypendium może wynieść maksymalnie 5 000 zł na osobę i może obejmować koszty podróży do Polski i powrotu do kraju, wyżywienia, zakwaterowania, wizy, ubezpieczenia.

W trakcie obecnie trwającego konkursu jedna uczelnia może maksymalnie złożyć 3 wnioski.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia?utm_source=Ministerstwo+Nauki+i+Szkolnictwa+Wy%C5%BCszego&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MNiSW%2C+30+pa%C5%BAdziernika+2020+r.

Fot. źródło: Pixabay.com

, , ,