fbpx

Fund for Youth Employment czyli co EOG robi dla osób młodych?

12 października 2020
Posted in Aktualności
12 października 2020 Edyta Woźniak

Fund for Youth Employment czyli co EOG robi dla osób młodych?

Aż 14 mln młodych Europejczyków nie ma pracy, ani nie pobiera aktualnie edukacji. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy stała się jeszcze trudniejsza w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Aby dać młodym ludziom szansę na łatwiejszy start na rynku pracy w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego powstał Fund for Youth Employment. Właśnie ruszył nabór w konkursie organizowanym w ramach funduszu.

Fund for Youth Emloyment czyli fundusz na rzecz zatrudnienia osób młodych opiewa na 11,5 mln EUR. Fundusze te mają zasilić projekty międzynarodowe realizowane w partnerstwach składających się z organizacji z państw EOG. Jest to jedna z niewielu inicjatyw EOG z tak wyraźnym wymiarem międzynarodowym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się w przynajmniej dwóch partnerów z państw uprawnionych do korzystania ze wsparcia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzw. państw beneficjentów, przy czym jeden z podmiotów ma być partnerem wiodącym. Państwa uprawnione do udziału w inicjatywie to Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Państwa te mogą pełnić zarówno rolę partnera wiodącego jak i drugiego partnera w projekcie. Dodatkowo w rolę partnerów mogą wcielić się jeszcze podmioty z państw takich jak: Irlandia, Włochy i Hiszpania. Istnieje także możliwość współpracy z państwami ekspertami. W ich rolę mogą wcielić się Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także pozostałe państwa członkowskie UE, które nie zostały ujęte powyżej. Do udziału w programie uprawnione są podmioty prywatne, publiczne, zarówno o charakterze zarobkowym, jak i niezarobkowym, a także organizacje pozarządowe.

Projekty powinny skupiać się na trzech grupach docelowych:

– młode osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET) w przedziale wiekowym 25-29 lat,

– młode matki bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w przedziale wiekowym 25-29 lat,

– osoby długotrwale bezrobotne w przedziale wiekowym 25-29 lat.

Priorytetem programu są młode osoby NEET, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, mają niskie kwalifikacje, przerwały kształcenie, napotykają bariery utrudniające im wejście na rynek pracy (np. ubóstwo, wykluczenie społeczne, dyskryminacja, niepełnosprawność, zły stan zdrowia).

Program ma trzy obszary wsparcia:

– Innowacja i eksploracja:

Ten obszar skupia się na poszukiwaniu nowych, innowacyjnych i eksperymentalnych rozwiązań zwalczania bezrobocia wśród osób młodych. Obszar obejmuje projekty pilotażowe i niekonwencjonalne praktyki. We wniosku należy wykazać, że zaproponowane rozwiązania są nowe, wykraczające poza obecny stan wiedzy i przyjęte praktyki.

– Transfer wiedzy i dobrych praktyk:

Obszar skupia się na przenoszeniu wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy europejskimi państwami tak, aby replikować dobre rozwiązania na rzecz zatrudnienia osób młodych.

– Analiza i badania:

Jako że w ostatnich latach wdrażanych było wiele inicjatyw na rzecz zatrudnienia osób młodych, obszar ten skierowany jest do międzynarodowych sieci badawczych, których zadaniem będzie szerzenie teorii, praktyk, wiedzy i doświadczenia na temat przeprowadzania oceny wpływu takich europejskich działań.

Każdy wniosek może odnosić się tylko do jednego obszaru wsparcia.

Minimalna wysokość grantu wynosi 1 mln EUR, maksymalna natomiast 2 mln EUR. Grant stanowi dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych projektów. Pozostałą część wydatków muszą pokryć beneficjenci. Całkowity budżet inicjatywy wynosi 11,5 mln EUR.

Nabór wniosków potrwa do 5 stycznia 2021 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment.

, , , , , , , , , ,