fbpx

European City Facility czyli jak miasta mogą zmierzyć się ze zmianą klimatu

9 listopada 2021
Posted in Aktualności
9 listopada 2021 Edyta Woźniak

European City Facility czyli jak miasta mogą zmierzyć się ze zmianą klimatu

Trwa właśnie 26 szczyt klimatyczny w Glasgow. To na nim przywódcy państw zdecydują o swoich dalszych ambicjach i działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Są jednak także rzeczy, które możemy zrobić w naszych małych, lokalnych ojczyznach, a pomóc w tym mogą unijne inicjatywy. Jedną z nich jest European City Facility.

European City Facility ma wesprzeć samorządy w realizacji ambitnych celów energetyczno-klimatycznych. Z programu mogą skorzystać gminy/władze lokalne, zgrupowania gmin/władz lokalnych, a także lokalne podmioty publiczne zrzeszające gminy/władze lokalne w całej UE.

Wnioskodawcy muszą mieć formalnie zatwierdzony plan na rzecz klimatu i energii, np. plan działań na rzecz zrównoważonej energii lub plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, lub inny plan o podobnym zakresie ambicji.

Aby lepiej ocenić swoje przygotowanie do złożenia wniosku w ramach programu, można skorzystać z narzędzia, które pozwoli sprawdzić, czy kwalifikujemy się do dofinansowania.

Kwota dotacji wynosi 60 000 EUR.

Fundusze przeznaczone są na wsparcie działań niezbędnych do przygotowania koncepcji inwestycyjnej. Dotacja może być wykorzystana na dofinansowanie pracy już zatrudnionego personelu, jeżeli wewnętrzne możliwości są wystarczające, albo zatrudnienie zewnętrznych ekspertów/podwykonawców lub innego rodzaju pracowników, jeżeli wymaga tego przygotowanie koncepcji inwestycyjnej. Wśród aktywności, które mogą być finansowane są analizy wykonalności, analizy inżynieryjne, prawne, badania społeczne, badania rynku, analizy finansowe i inne wspierające działania.

Instrument gwarantuje wsparcie dla przygotowania projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii i większych oszczędności energii.

European City Facility nie wspiera projektów zależnych i wspierających wykorzystanie paliw kopalnych.

Proces składania wniosków do EUCF składa się z dwóch etapów: i) sprawdzenia kwalifikowalności oraz ii) złożenia pełnego wniosku.

Realizacja projektu polega na opracowaniu koncepcji inwestycji w języku narodowym (wraz ze streszczeniem w języku angielskim). Ma mieć to miejsce w okresie do dwunastu miesięcy, podczas których EUCF zapewnia wsparcie merytoryczne, finansowe, wiedzę ekspertów krajowych i zespołu. Po sfinalizowaniu koncepcji inwestycyjnych są one zatwierdzane przez specjalny zespół oceniający.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć w przewodniku dla wnioskodawców.

Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat European City Facility znajda Państwo także na dedykowanej programowi stronie.

Nabór wniosków w ramach tej inicjatywy potrwa do 17 grudnia 2021 roku.

, , , , , ,