idea

Informacje ogólne

Komitet Ekonomiczno-Społeczny każdego roku oferuje 5-miesięczne płatne staże absolwentom z możliwością przedłużenia stażu o maksymalnie 1 miesiąc. Staż pozwala zapoznać się z działalnością EKESu i zdobyć profesjonalne doświadczenie w wielokulturowym środowisku. Staż odbywa się w dwóch sesjach: wiosennej (od 16 lutego do 15 lipca) oraz jesiennej (od 16 września do 15 lutego).

Jak aplikować na staż?

Aby aplikować na staż, należy uzupełnić formularz on-line dostępny na stronie EKESu. Jeżeli aplikacja zostanie przyjęta, kandydaci proszeni są o przesłanie kopii następujących dokumentów:

  • dyplom lub właściwe zaświadczenie z uczelni
  • kontakt do poprzednich pracodawców
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie o niekaralności
  • zaświadczenie o zdolności do pracy
howto
offer

Co zapewnia Komitet podczas stażu?

Każdy stażysta jest pod opieką doradcy stażu. EKES wypłaca stażyście miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 1150 EUR, o ile w tym samym czasie stażysta nie pobiera dochodów z innego źródła. Jeżeli inne dochody są niższe niż grant Komitetu, stażysta może ubiegać się o wypłacanie kwoty brakującej do osiągnięcia wysokości grantu Komitetu. Komitet zwraca koszty podróży na staż i powrotu ze stażu.

Staże niepłatne

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny operuje także niepłatne staże dla absolwentów uczelni wyższych (co najmniej na poziomie licencjatu), a nabór na staż prowadzony jest cały rok. Pomiędzy złożeniem aplikacji a rozpoczęciem stażu nie może upłynąć czas dłuższy niż 4 tygodnie, a stażyście nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Dodatkowe informacje oraz aplikację online znaleźć można na stronie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o odwiedzenie strony Komitetu

o