W Parlamencie Europejskim funkcjonują grupy polityczne, które zrzeszają deputowanych z krajów członkowskich ze względu na poglądy polityczne. W obecnej kadencji Parlamentu funkcjonuje siedem grup politycznych.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) skupia w Parlamencie centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE. Z polski jej członkami są europarlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej. Razem tworzymy 23-osobowy Polski Klub EPL. Jest to druga co do wielkości delegacja narodowa w grupie (największą stanowią Niemcy). Cała grupa EPL stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim – należy do niej 220 posłów.

Dzięki temu Grupa EPL ma spośród wszystkich grup największy wpływ na kształtowanie porządku obrad Parlamentu oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Naszą silną pozycję potwierdza fakt, że od 1999 r. grupa EPL ma największy odsetek przegłosowanych projektów na comiesięcznych posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Przewaga ilościowa przyczynia się również do tego, że członkowie grupy EPL zajmują szereg kluczowych stanowisk w Parlamencie. Członkowie grupy EPL zajmują w komisjach parlamentarnych pozycje zapewniające im duży wpływ na stanowisko PE wobec kluczowych projektów aktów prawnych i innych ważnych sprawozdań. Posłowie grupy EPL przygotowują sprawozdania na ważne tematy znacznie częściej niż posłowie jakiejkolwiek innej grupy w Parlamencie.

Grupa EPL konsekwentnie działa na rzecz bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, bliższej obywatelom, a także na rzecz społecznej gospodarki rynkowej. Opowiada się za federalną, demokratyczną, transparentną i skuteczną Europą, opartą na zasadzie subsydiarności. W swoich działaniach dążymy do zagwarantowania pokoju i dobrobytu naszych obywateli.

Wierzymy w ludzi #believeinpeople

Największa grupa polityczna w obecnym 736 osobowym Parlamencie Europejskim

epl