Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Działalność delegacji zmierza więc z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej.

Obecnie w Parlamencie istnieją 44 delegacje stałe.

Spotkania międzyparlamentarne odbywają się raz lub dwa razy w roku, na przemian w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego oraz w miejscu wyznaczonym przez parlament partnerski w danym kraju trzecim.

Jestem członkiem trzech delegacji parlamentarnych: Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej (AKP-UE), Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego EuroLat i Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej EU-Chile (D-CL).

Krzysztof Hetman

AKP-UE

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej

To wielostronne zgromadzenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych państw, służy utworzeniu parlamentarnego forum współpracy UE z państwami AKP. W jego skład wchodzi łącznie 78 europosłów (nie licząc zastępców) i 78 posłów państw AKP. Każda ze stron ma 12 wiceprzewodniczących, którzy wraz z przewodniczącymi tworzą prezydium. Obecnie funkcje przewodniczących Zgromadzenia pełnią, z ramienia – UE Louis Michel (ALDE, Belgia), ze strony państw AKP – Fitz A. Jackson (Jamajka).

Partnerstwo to opiera się na umowie z Kotonu (umowie o partnerstwie AKP-WE).

Cele tego zgromadzenia są następujące:

  • ustanowienie ścisłej współpracy pomiędzy państwami AKP a UE

  • poprawa poziomu życia i stopnia rozwoju gospodarczego państw AKP

  • promowanie praw człowieka i demokracji

Zgromadzenie Parlamentarne opiera się na pracy trzech stałych komisji: Komisji ds. Politycznych, Komisji ds. Społecznych i Środowiska oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu.

Ostatnie, 27. zgromadzenie międzyparlamentarne UE-AKP miało miejsce w poprzedniej kadencji Parlamentu, w dniach 17-19 marca 2014r. w Strasbourgu.

Kolejne zgromadzenie UE-AKP, a zarazem pierwsze, w którym będę uczestniczył, potrwa od 29 listopada do 3 grudnia 2014r. w Republice Vanuatu.

EuroLat

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

EuroLat to wielostronne zgromadzenie parlamentarne – forum, na którym spotyka się kilka różnych parlamentów – składa się ze 150 członków.

Połowa członków – 75 – pochodzi z parlamentów regionalnych Ameryki Łacińskiej, w tym z Parlatino (Parlament Ameryki Łacińskiej), Parlandino (Parlament Andyjski), Parlacen (Parlament Ameryki Środkowej), Parlasur (Parlament Mercosur) i Kongresu Chile i Meksyku. Druga połowa – ponownie 75 członków – pochodzi z Parlamentu Europejskiego,

Zgromadzenie EuroLat przyjmuje i przedstawia rezolucje i zalecenia. Są one skierowane do kilku organizacji, instytucji i grup ministerialnych, które są odpowiedzialne za rozwój „międzyregionalnego partnerstwa strategicznego UE-Ameryka Łacińska i Karaiby”.

Partnerstwo to zostało ustanowione podczas pierwszego szczytu między UE, Ameryką Łacińską i Karaibami, który odbył się w Rio de Janeiro (Brazylia) w czerwcu 1999 r. Dziś EuroLat debatuje, monitoruje i ocenia wszystkie pytania dotyczące partnerstwa.

Zgromadzenie działa również ogólnie w celu wzmocnienia powiązań między dwoma regionami i zajmuje się problemami o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. Debaty EuroLat koncentrowały się na takich tematach, jak demokracja i prawa człowieka, migracja, walka z ubóstwem, promowanie spójności społecznej, innowacji i technologii oraz środowiska i zmiany klimatu.

EuroLat ma cztery stałe komitety:

  • Sprawy polityczne, bezpieczeństwo i prawa człowieka
  • Sprawy gospodarcze, finansowe i handlowe
  • Sprawy społeczne, młodzież i dzieci, wymiana ludzi, edukacja i kultura
  • Zrównoważony rozwój, środowisko, polityka energetyczna, badania, innowacje i technologia.

Praca tych komitetów stanowi podstawę większości decyzji Zgromadzenia. Wnioski dotyczące rezolucji i zaleceń przyjęte przez komisję są następnie rozpatrywane i głosowane przez Zgromadzenie – zazwyczaj na podstawie zwykłej większości. Komitety i Prezydium spotykają się co najmniej dwa razy w roku, przy czym jedna z tych dwóch sesji odbywa się równolegle z doroczną sesją plenarną EuroLat.

Ponadto tymczasowo grupy robocze koncentrują się na konkretnym aspekcie partnerstwa strategicznego.

D-CL

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

Wspólna komisja parlamentarna UE-Chile została utworzona w Brukseli w listopadzie 2002 roku.

Komisja składa się z dwóch równych liczebnie delegacji: z Parlamentu Europejskiego oraz z chilijskiego Senatu i Izby Deputowanych. Obecnie w każdej delegacji jest 15 członków. Delegacje spotykają się co najmniej raz w roku, na przemian w Chile i UE.

„Biuro” Komitetu, w skład którego wchodzi przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, prowadzi również wspólny program na następny semestr. Prezydium określa kolejne posiedzenie międzyparlamentarne.

Wspólna komisja parlamentarna monitoruje stosowanie układu o stowarzyszeniu UE-Chile oraz proponuje rozwiązania mające je usprawnić. Trzy główne obszary pracy to: handel, dialog polityczny i kooperacja.

Spotkania często zajmują się także aktualną sytuacją polityczną i gospodarczą w Chile i Unii Europejskiej.