Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Działalność delegacji zmierza więc z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej.

Obecnie w Parlamencie istnieją 44 delegacje, które liczą sobie od 8 do ponad 78 członków

Spotkania międzyparlamentarne odbywają się raz lub dwa razy w roku, na przemian w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego oraz w miejscu wyznaczonym przez parlament partnerski w danym kraju trzecim.

Jestem członkiem dwóch delegacji parlamentarnych: Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej (AKP-UE) oraz Delegacji ds. stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Krzysztof Hetman

AKP-UE

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej

To wielostronne zgromadzenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych państw, służy utworzeniu parlamentarnego forum współpracy UE z państwami AKP. W jego skład wchodzi łącznie 78 europosłów (nie licząc zastępców) i 78 posłów państw AKP. Każda ze stron ma 12 wiceprzewodniczących, którzy wraz z przewodniczącymi tworzą prezydium. Obecnie funkcje przewodniczących Zgromadzenia pełnią, z ramienia – UE Louis Michel (ALDE, Belgia), ze strony państw AKP – Fitz A. Jackson (Jamajka).

Partnerstwo to opiera się na umowie z Kotonu (umowie o partnerstwie AKP-WE).

Cele tego zgromadzenia są następujące:

 • ustanowienie ścisłej współpracy pomiędzy państwami AKP a UE

 • poprawa poziomu życia i stopnia rozwoju gospodarczego państw AKP

 • promowanie praw człowieka i demokracji

Zgromadzenie Parlamentarne opiera się na pracy trzech stałych komisji: Komisji ds. Politycznych, Komisji ds. Społecznych i Środowiska oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu.

Ostatnie, 27. zgromadzenie międzyparlamentarne UE-AKP miało miejsce w poprzedniej kadencji Parlamentu, w dniach 17-19 marca 2014r. w Strasbourgu.

Kolejne zgromadzenie UE-AKP, a zarazem pierwsze, w którym będę uczestniczył, potrwa od 29 listopada do 3 grudnia 2014r. w Republice Vanuatu.

ASEAN

Delegacja ds. stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej

Delegacja ta utrzymuje relacje z dziesięcioma państwami Azji Południowo-Wschodniej, będącymi członkami Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej ASEAN: Brunei Darussalam, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam, jak również z samym Stowarzyszeniem ASEAN. Każdego roku członkowie delegacji uczestniczą w misjach pracowniczych w regionie, spotkaniach międzyparlamentarnych Parlamentu UE i parlamentów państw ASEAN. Członkowie delegacji regularnie goszczą także członków parlamentów państw ASEAN w Brukseli i Strasburgu w celu podsumowania rozwoju wydarzeń zarówno w poszczególnych państwach, jak i w całym regionie.

Członkowie delegacji reprezentują też Parlament Europejski na dorocznych spotkaniach Międzyparlamentarnego Zgromadzenia ASEAN (AIPA), w którym Parlament Europejski ma status obserwatora.

Delegacja liczy łącznie 48 członków z ramienia Parlamentu Europejskiego. Delegacja ds. ASEAN regularnie organizuje w Brukseli i Strasburgu posiedzenia w celuprzeanalizowania kwestii takich jak obecna sytuacja społeczno-gospodarcza i politycznaw regionie, na którym koncentruje się działalność tej delegacji. Głównym tematem posiedzeńsą często kwestie istotne dla obu regionów, m.in. negocjacje pomiędzy UE a krajami ASEANw sprawie umowy o wolnym handlu lub integracja regionalna bądź też analiza sytuacjiw danym kraju z udziałem przedstawicieli z kręgów polityki, dyplomacji, związkówzawodowych lub społeczeństwa obywatelskiego. Poza sytuacją polityczną, społeczną i gospodarczą w poszczególnych państw ASEAN, najważniejszym tematem w rozmowach z delegacją są prawa człowieka, skutki kryzysu finansowego i gospodarczego czy zmiany klimatu. Tematem dyskusji są także bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo energetyczne czy zagrożenia terrorystyczne.

Ostatnim krokiem milowym, definiującym działania Delegacji na lata 2013-2017 było przyjęcie Planu Działania z Bandar Seri Begawan, który zakłada współpracę między UE a ASEAN w następujących dziedzinach:

 • Polityka i kwestie bezpieczeństwa
 • Promocja współpracy regionów w celu zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i stabilizacji
 • Prawa człowieka
 • Gospodarka, handel i inwestycje
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Transport
 • Żywność, rolnictwo i leśnictwo
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Turystyka
 • Kwestie społeczno-kulturalne
 • Edukacja, zdrowie i kontakty między obywatelami
 • Równość płci, sytuacja kobiet, dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnością oraz migrantów pracowniczych
 • Nauka i technologia
 • Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
 • Ochrona środowiska